algemene voorwaarden

 1. INVOERING

  1. Alle verwijzingen naar het “Bedrijf”, “PBT”, “wij”, “ons” en “onze” in deze algemene voorwaarden worden geacht te verwijzen naar PBT Group Limited, een bedrijf opgericht in overeenstemming met de wetten van de Republiek Zuid Afrika, met het registratienummer 1936/008278/06 en met het geregistreerde adres op PBT House, 2 Mew Close, Waterford Mews, Century City, Kaapstad, Zuid-Afrika, 7441 en onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot PBT Group International BV, PBT Group (SA) Proprietary Limited en PBT Group (Australia) Proprietary Limited.
  2. Alle verwijzingen naar “u”, “gebruiker” en “uw” worden geacht te verwijzen naar elke gebruiker en / of bezoeker van https://www.pbtgroup.nl/ en andere gerelateerde URL’s en / of andere ondersteunende diensten (“Website”).
 2. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

  1. Deze voorwaarden en het andere beleid dat op de website wordt gepost (inclusief maar niet beperkt tot de privacybeleid ) u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en wij regelen uw gebruik van de Services en de Website en vervangen alle eerdere afspraken, voorstellen, overeenkomsten, onderhandelingen en discussies tussen de partijen, zowel schriftelijk als mondeling.
  2. De voorwaarden en de relatie tussen ons worden beheerst door de wetten van de Republiek Zuid-Afrika.
  3. U en wij komen overeen om ons te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Kaapstad.
  4. PBT staat het gebruik van de website toe in overeenstemming met deze algemene voorwaarden (“algemene voorwaarden” of “voorwaarden”) en ons privacybeleid. Door op enigerlei wijze gebruik te maken van, toegang te krijgen tot en / of te downloaden van de website, wordt u geacht alle voorwaarden onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. U mag de website niet gebruiken als u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
  5. Als u deze voorwaarden namens uw werkgever of een andere entiteit accepteert, verklaart en garandeert u dat (i) u heeft de volledige wettelijke bevoegdheid om uw werkgever of een dergelijke entiteit aan deze voorwaarden te binden; (ii) u heeft deze voorwaarden gelezen en begrepen; en (iii) u gaat akkoord met deze voorwaarden namens de partij die u vertegenwoordigt. Als u niet de wettelijke bevoegdheid heeft om uw werkgever of een andere entiteit te binden, gebruik deze website dan niet namens uw werkgever of een andere entiteit.
  6. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde naar eigen goeddunken door ons worden bijgewerkt. We kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen op de website of de voorwaarden.
 3. VERTAALDE VERSIES VAN DEZE VOORWAARDEN

  We kunnen een vertaling van de Engelse versie van deze voorwaarden in andere talen leveren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat elke vertaling van de Voorwaarden in andere talen alleen voor uw gemak is en dat de Engelse versie de voorwaarden van uw relatie met ons regelt. Bovendien, als er inconsistenties zijn tussen de Engelse versie van de Voorwaarden en enige vertaling, is de Engelse versie van de Voorwaarden bepalend.

 4. BELANGRIJKE MEDEDELING

  1. Als er enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden is die u niet begrijpt, is het uw verantwoordelijkheid om ons te vragen om dit aan u uit te leggen voordat u de Algemene Voorwaarden accepteert of de Website blijft gebruiken.
 5. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

  1. We zijn actief in de informatie- en communicatietechnologie-industrie en bieden data-analyse, dataplatform, datavisualisatie, applicatie-ontwikkeling, cloudoplossingen, softwarelicenties en strategische adviesdiensten (gezamenlijk de “Services”).
  2. De website is beschikbaar via een computer en / of met een mobiel apparaat. De Website is specifiek ontwikkeld voor het gebruik van bepaalde mobiele apparaten en / of het gebruik van een computer. Er wordt daarom van uitgegaan dat u (a) de functionaliteit en beperkingen van uw smartphone / apparaat en / of computer begrijpen en (b) alle andere Algemene voorwaarden begrijpen die bestaan bij het gebruik van de smartphone / het apparaat en / of de computer en alle netwerken die mogelijk diensten leveren aan de smartphone / het apparaat en hieraan gebonden zijn.
  3. U stemt ermee in dat u geen apparaat, software of ander instrument zult gebruiken om de goede werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. Bovendien gaat u ermee akkoord dat u geen robot, spider, ander automatisch apparaat of handmatig proces zult gebruiken om de website of de informatie op deze website te controleren, kopiëren, verspreiden of wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van het bedrijf (zoals toestemming wordt geacht te zijn gegeven voor standaardzoekmachinetechnologie die wordt gebruikt door internetzoekwebsites om internetgebruikers naar de website te leiden).
  4. U mag de website niet gebruiken voor illegale activiteiten.
  5. U mag de website en / of de informatie die erop staat niet weergeven, publiceren, kopiëren, afdrukken, posten of anderszins gebruiken ten behoeve van een andere website zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van een geautoriseerde vertegenwoordiger van het bedrijf. U mag op geen enkele manier de broncode op de Website en / of Services of enig onderdeel daarvan reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins proberen te ontdekken, en u mag dit ook niet proberen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het demonteren, decompileren, decoderen of andere acties die mogelijk de broncode van de website of een deel daarvan kunnen onthullen.
  6. U mag de resultaten van het gebruik van de Website niet voor een ander doel gebruiken dan om u persoonlijk bij te staan.
  7. U mag de verstrekte locatiegegevens niet gebruiken voor een ander doel dan gedefinieerd door de website.
  8. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de website te beperken, te verbreken of te beëindigen in geval van misbruik of misbruik door u.
  9. Voor zover wettelijk toegestaan, vrijwaart u en vrijwaart u het bedrijf, zijn werknemers, bestuurders en medewerkers verder specifiek tegen alle directe verliezen zoals letsel, ziekte, verlies van ledematen, verlies van mensenlevens, financiële verliezen, verlies van eigendom en andere activa, emotioneel leed, reputatierisico’s en dergelijke die kunnen ontstaan door het gebruik van de website.
 6. EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

  1. U erkent en gaat ermee akkoord dat het materiaal op de website, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, software, scripts, grafische afbeeldingen, foto’s, logo’s, software, geluiden, muziek, video’s, interactieve functies en dergelijke (“materialen”) en de handelsmerken, service merken en logo’s daarin (“Merken”), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons en zijn onderworpen aan copyright en andere intellectuele eigendomsrechten. Het materiaal op de website wordt aan u verstrekt zoals het is voor uw informatie en persoonlijk gebruik, en mag niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren.
  2. We behouden alle rechten voor die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend aan de website en de materialen. U stemt ermee in om geen van de materialen te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden anders dan zoals uitdrukkelijk hierin is toegestaan, inclusief het gebruik, kopiëren of verspreiden van materialen van derden die via de website zijn verkregen voor commerciële doeleinden. Als u een kopie van de Materialen voor persoonlijk gebruik downloadt of afdrukt, moet u alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen die daarin zijn opgenomen, behouden. U stemt ermee in om de veiligheidsgerelateerde functies van de Website of functies die het gebruik of kopiëren van Materialen verhinderen of beperken, niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, of beperkingen op het gebruik van de Website of de Materialen daarop af te dwingen.
  3. De Services worden beschermd voor zover toegestaan door copyrightwetten, andere wetten en internationale verdragen. Inhoud die op of via de Services wordt weergegeven, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk en / of compilatie, in overeenstemming met auteursrechten, andere wetten en internationale verdragen. Elke reproductie, wijziging, creatie van afgeleide werken van of herdistributie van de website, de materialen of het collectieve werk of de compilatie is uitdrukkelijk verboden. Het kopiëren of reproduceren van de website, het materiaal of enig deel daarvan naar een andere server of locatie voor verdere reproductie of herdistributie is uitdrukkelijk verboden.
  4. Er wordt geen licentie of recht op dergelijke inhoud aan u verleend of aan u verleend. Elk ongeoorloofd gebruik, distributie of reproductie van de genoemde inhoud is verboden.
  5. Op de website kunt u materiaal, logo’s en handelsmerken van derden downloaden. Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal, logo’s en handelsmerken blijven bij de betreffende derde partij. Door dergelijk materiaal van de website te downloaden, verkrijgt u daarop geen intellectuele eigendomsrechten. Het bedrijf verleent u een niet-exclusieve, eeuwigdurende licentie om het materiaal alleen op uw smartphone / apparaat weer te geven. U mag geen gedownload materiaal met anderen delen.
 7. AFWIJZINGEN

  1. Elke persoon die toegang heeft tot de website of vertrouwt op de website of op de informatie op de website, doet dit op eigen risico.
  2. Hoewel het bedrijf redelijke maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website nauwkeurig en volledig is, geeft het bedrijf geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de kwaliteit, tijdigheid, werking, integriteit, beschikbaarheid of functionaliteit van de website of met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van alle informatie op de website.
  3. Alle informatie die op de website wordt verstrekt, wordt geleverd “zoals deze is” zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, volledigheid of niet-inbreuk, zoals kan in de wet worden toegestaan.
  4. Het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op de website.
  5. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt het bedrijf geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de website en diensten.
  6. Naast de disclaimers elders in deze Algemene voorwaarden, geeft het Bedrijf ook geen garantie of verklaring, expliciet of impliciet, dat de informatie of bestanden die beschikbaar zijn op de Website vrij zijn van virussen, spyware, malware, Trojaanse paarden, bugs, destructief materialen of andere gegevens of code die de werking, stabiliteit, beveiligingsfunctionaliteit of inhoud van uw computersysteem, computernetwerk, hardware of software op enigerlei wijze kunnen corrumperen, vernietigen, compromitteren of in gevaar kunnen brengen.
  7. We garanderen niet dat de website compatibel is met uw smartphone / apparaat.
  8. De dienst is onderworpen aan de normale beperkingen van de respectievelijke gegevens- en informatiedragers – we kunnen bijvoorbeeld niet aansprakelijk worden gesteld voor spraakoproepen die mislukken of geen verbinding maken, voor te late of niet-levering van gegevens, of het nu gaat om sms, IP- gegevens etc.
 8. WEBSITES VAN DERDEN

  1. De website kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites of mobiele applicaties (“websites van derden”) buiten onze controle, inclusief die van adverteerders. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op die websites van derden en het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de praktijken en / of het privacybeleid van die websites van derden of de cookies die die sites kunnen gebruiken.
  2. Ondanks het feit dat de website kan verwijzen naar of links kan bevatten naar websites van derden, is uw gebruik van dergelijke websites van derden geheel op eigen risico en zijn wij niet verantwoordelijk voor enig verlies, uitgave, claim of schade, hetzij direct, indirect of daaruit voortvloeiend, voortvloeiend uit uw gebruik van dergelijke websites van derden of uw vertrouwen in enige informatie die erop staat.
 9. OPENBARE FORUMS EN INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

  1. PBT is niet verantwoordelijk voor enig materiaal dat door u naar de openbare ruimtes wordt gestuurd (inclusief andere openbare ruimtes op de website). Materiaal (ongeacht of dit door u of een andere gebruiker is ingediend) wordt niet onderschreven, beoordeeld of goedgekeurd door PBT. PBT behoudt zich het recht voor om materiaal dat door u in de openbare ruimtes is ingediend of gepost, zonder kennisgeving aan u te verwijderen als het naar eigen goeddunken vaststelt en vaststelt dat er een mogelijkheid bestaat dat u –
   1. belasteren, misbruiken, lastigvallen, stalken, bedreigen of anderszins de rechten van andere gebruikers of derden schenden;
   2. publiceren, plaatsen, verspreiden of verspreiden van lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig materiaal of informatie;
   3. bestanden uploaden die virussen, beschadigde bestanden of andere soortgelijke software of (computer) programma’s bevatten die de werking van PBT’s en / of het computersysteem en / of netwerk van een derde partij kunnen beschadigen;
   4. inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken, andere toepasselijke wetten of intellectuele eigendomsrechten van PBT of enige andere derde partij; en / of
   5. inhoud indienen die marketing- of promotiemateriaal bevat dat bedoeld is om zaken te doen.
 10. DIENSTEN

  1. Wanneer u zich aanmeldt voor onze Services, zullen we u dergelijke services bieden in overeenstemming met specifieke voorwaarden die zijn vastgelegd in een serviceovereenkomst.
 11. PRIVACYBELEID

  1. We erkennen het belang van het beschermen van uw privacy met betrekking tot persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld wanneer u de website gebruikt.
  2. Door de website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden die zijn uiteengezet in ons privacybeleid en geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken voor de doeleinden die zijn uiteengezet in ons privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, dient u de website niet verder te gebruiken.
 12. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

  Voor zover wettelijk toegestaan, zijn het bedrijf, onze functionarissen, directeuren, werknemers of agenten niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade, verlies of schade die zou kunnen voortvloeien uit uw gebruik van, of vertrouwen op, materiaal of inhoud in, of onvermogen tot gebruik en / of onwettige activiteit op, de website en / of een gekoppelde website van een derde partij, tenzij dergelijk verlies of dergelijke schade het gevolg is van grove nalatigheid van het bedrijf.

 13. VERGOEDING

  1. U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, ons schadeloos te stellen en ons en onze functionarissen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden, directeuren, functionarissen, agenten, dienstverleners, leveranciers en werknemers te vrijwaren van en tegen alle claims, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden , kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria) die voortvloeien uit –
   1. uw gebruik van en toegang tot de website en / of de diensten;
   2. uw schending van enige voorwaarde van deze voorwaarden;
   3. uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendommen, of privacyrechten; of
   4. elke bewering dat inhoud die u ons op de website heeft ingediend, schade heeft toegebracht aan een derde partij. Deze verplichting tot verdediging en vrijwaring blijft van kracht na beëindiging, wijziging of afloop van deze voorwaarden en uw gebruik van de diensten en de website.
   5. U vrijwaart het bedrijf, onze functionarissen, directeuren, werknemers of agenten hierbij voor elk verlies, claim of schade die u of een derde kunt lijden die op enigerlei wijze voortvloeit uit uw gebruik van de website en / of gekoppelde websites van derden.
 14. VERANDERINGEN

  Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd en zonder enige kennisgeving bij te werken en / of te wijzigen en u wordt daarom aangemoedigd om de website regelmatig te bezoeken. Een dergelijke wijziging is alleen van toepassing op uw gebruik van de website nadat de wijziging op de website is weergegeven. Als u de website gebruikt nadat dergelijke bijgewerkte of gewijzigde algemene voorwaarden op de website zijn weergegeven, wordt u geacht dergelijke updates of wijzigingen te hebben geaccepteerd.

 15. BESCHIKBAARHEID EN BEËINDIGING

  1. We zullen redelijke inspanningen leveren om de beschikbaarheid van de website te behouden, behalve tijdens geplande onderhoudsperioden, en behouden ons het recht voor om de levering van de website of een deel daarvan met of zonder kennisgeving aan u stop te zetten.
  2. Het bedrijf kan naar eigen goeddunken de website en / of diensten beëindigen, opschorten en wijzigen, met of zonder kennisgeving aan u. U stemt ermee in dat het bedrijf niet aansprakelijk is jegens u in het geval dat het ervoor kiest om de website op te schorten, te wijzigen of te beëindigen.
  3. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij, naar eigen goeddunken, het recht hebben (maar niet de verplichting) om uw account te verwijderen of te deactiveren, uw e-mail of IP-adres te blokkeren of anderszins uw toegang tot of gebruik van de Services te beëindigen. (of een deel daarvan), onmiddellijk en zonder kennisgeving, om welke reden dan ook of helemaal geen reden, inclusief, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat u deze voorwaarden hebt geschonden. Verder gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de website of de services. Verder stemt u ermee in om na een dergelijke beëindiging niet te proberen de Services te gebruiken.
 16. TOEPASSELIJK RECHT

  Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Zuid-Afrika. Uw voortdurende gebruik van de website vormt uw instemming en onderwerping aan de jurisdictie van de Zuid-Afrikaanse rechtbanken met betrekking tot alle procedures, transacties, aanvragen en dergelijke die door een van beide partijen tegen de andere zijn ingesteld, voortvloeiend uit een van deze algemene voorwaarden.

 17. OPDRACHT

  Deze voorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen door ons zonder beperking worden toegewezen. Elke toewijzing of overdracht door u is nietig.

 18. MOGELIJKHEID OM ALGEMENE VOORWAARDEN TE ACCEPTEREN

  Deze website is alleen bedoeld voor volwassenen. U bevestigt dat u ofwel meer dan 18 (achttien) jaar oud bent, of een geëmancipeerde minderjarige, of over de wettelijke toestemming van een ouder of voogd beschikt en volledig bekwaam en bekwaam bent om de voorwaarden, voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties aan te gaan verder in deze Voorwaarden en om deze Voorwaarden na te leven en na te leven.

 19. SCHEIDBAARHEID

  Als een bepaling of bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, worden de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden op geen enkele manier beïnvloed of aangetast.

 20. OPVOLGERS EN OPDRACHTGEVERS

  Deze voorwaarden komen ten goede aan en zijn bindend voor de opvolgers en rechtverkrijgenden van elke partij.

 21. ALGEMEEN

  1. Elk verzuim van u of het bedrijf om enig recht in de voorwaarden hiervan af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht.
  2. Indien een bepaling of voorwaarde in dit document ongeldig wordt verklaard, blijven de overige voorwaarden volledig van kracht.
  3. Geen toegeeflijkheid, verlenging van de tijd, versoepeling of speelruimte waarvan een partij (de “concessieverlener”) kan aantonen dat hij de ander (de “concessieverlener”) verleent of toestaat, vormt een verklaring van afstand door de concessieverlener van een van de rechten van de concessieverlener. daardoor niet worden benadeeld of belet om een van zijn rechten tegen de gerechtigde uit te oefenen die in het verleden kunnen zijn ontstaan of die in de toekomst zouden kunnen ontstaan.
  4. Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het onderwerp hiervan en geen enkele andere garantie of verbintenis is geldig, tenzij opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.
  5. Voor alle juridische correspondentie is ons adres PBT House, 2 Mew Close, Waterford Mews, Century City, Kaapstad, Zuid-Afrika, 7441, voor alle communicatiedoeleinden onder deze Algemene voorwaarden.
  6. Als u schendingen van de Voorwaarden wilt melden waarvan u kennis neemt of als u contact met ons wilt opnemen, kunt u een e-mail sturen naar elizna.read@pbtgroup.nl.